Zewnętrzne

Model LA-1
Rozdzielczość: 0.1 mm 
Zakres pomiarowy: 0-80 mm
Głębokość: 120 mm

Model LA-2
Rozdzielczość: 0.1 mm 
Zakres pomiarowy: 0-80 mm
Głębokość: 240 mm

Model LA-3
Rozdzielczość: 0.1 mm 
Zakres pomiarowy: 0-80 mm
Głębokość: 400 mm

Model LA-4
Rozdzielczość: 0.05 mm 
Zakres pomiarowy: 0-50 mm
Głębokość: 90 mm

Model LA-5
Rozdzielczość: 0.05 mm 
Zakres pomiarowy: 0-50 mm
Głębokość: 150 mm

Model LA-6
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 0-10 mm
Głębokość: 60 mm

Model LA-7
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 0-60 mm
Głębokość: 85 mm
Adjustable frame The LA-7 can measure an absolute value in a measuring range of 10mm
It allows measurement of comparative values in more than 10mm

Model LA-8
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 0-80 mm
Głębokość: 130 mm

Model LA-9
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 0-30 mm
Głębokość: 100 mm

Model LA-10
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 0-20 mm
Głębokość: 100 mm

Model LA-11
Rozdzielczość: 0.1 mm 
Zakres pomiarowy: 0-50 mm
Głębokość: 125 mm

Model LA-13
Rozdzielczość: 0.1 mm 
Zakres pomiarowy: 0-130 mm
Głębokość: 235 mm

Model LA-14
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 100-150 mm
Głębokość: 70 mm

Model LA-20
Rozdzielczość: 0.1 mm 
Zakres pomiarowy: 0-80 mm
Głębokość: 125 mm

Model LA-21
Rozdzielczość: 0.1 mm 
Zakres pomiarowy: 0-80 mm
Głębokość: 220 mm

Model LA-22
Rozdzielczość: 0.1 mm 
Zakres pomiarowy: 0-80 mm
Głębokość: 250 mm

Model LA-23
Rozdzielczość: 0.1 mm 
Zakres pomiarowy: 0-80 mm
Głębokość: 300 mm

Model LA-24
Rozdzielczość: 0.1 mm 
Zakres pomiarowy: 0-100 mm
Głębokość: 600 mm
Max. rozwarcie: 500 mm

Model LA-31
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 0-20 mm
Głębokość: 125 mm